Parola «Servatis» [ Frequenza = 20 ]


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 07.html
  A007005767 

 Tandem ipse S. P. Pius Papa IX (Quei diutissime Deus sospitem servet) per Brevem: Religiosas Familias, die decima tertia Maji 1859 praeter facultatem jam primitus concessam litteras dimissoriales generatim concedendi, addit ut sequitur [713] « Clerici Congregationis Missionis, dummodo necessariis praediti sint requisitis suorumque Superiorum litteris dimissorialibus, extra tempora a Canonibus instituta a quocumque catholico Episcopo gratiam et Communionem Apostolicae Sedis habente, suscipere libere et licite, servatis servandis, possunt et valent.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 08.html
  A008005221 

 « Clerici Congregationis Missionis, dummodo necessariis praediti sint requisitis suorumque Superiorum litteris dimissorialibus, extra [5 74] tempora a Canonibus instituta a quocumque catholico Episcopo gratiam et Communionem Apostolicae Sedis habente, suscipere libere et licite, servatis servandis, possunt et valent.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 09.html
  A009009863 

 SS.mus, attentis expositis, remisit preces arbitrio Ordinarii cum facultatibus ad effectum, de quo agitur, necessariis et opportunis, servatis tamen servandis.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 10.html
  A010008480 

 Ex Audientia SS. habita ab infrascripto Domino Secretario S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 3 Aprilis 1875, feria VI in Parasceve, Sanctitas Sua, attentis expositis, benigne facultatem tribuit Rectori Generali Oratori, ad decennium duraturam, relaxandi Literas Dimissoriales favore Sociorum suae Congregationis, qui eidem perpetuo votorum simplicium nexu devincti sunt, ut ad omnes etiam Sacros et Presbitoratus Ordines, tituto Mensae Communis, servatis servandis, promoveri possint, ad instar Privilegii pro Regularibus iuxta Decretum Clementis VIII die 15 Martii 1596; firmis tamen manentibus legibus in Apostolicis Constitutionibus, praesertim S. M. Benedicti PP. XIV de Ordinationibus Regularium, quae incipiunt Impositi, Nobis, latis: ita tamen, ut si contingat aliquos ad Sacros Ordines iam promotos tituto huiusmodi Mensae Communis, ab eadem Congregatione legitime discedere aut dimitti, a susceptis Ordinibus exercendis suspensi maneant, donec, de sufficienti Sacro Patrimonio provisi, benevolum Episcopum receptorem inveniant..

  A010008668 

 Salesiana e quindi ammettere i presentati adesso ed in futuro, servatis servandis, bisogna che a lui consti in modo legale e canonico che l'Istituto suo ha ottenuto dalla Santa Sede privilegio siffatto.

  A010008904 

 D'allora in poi per quanto io sappia, il detto Sacerdote non ottenne altro favore dalla S. Sede che quello delli 3 aprile 1874 del quale mi si diede comunicazione autentica contenuta in una nota della S. Congregazione dei VV. e RR. sottoscritta dal prefato Cardinale e così concepita: „Sanctitas Sua benigne facultatem tribuit Rectori Generali Oratori ad decennium duraturam relaxandi litteras dimissoriales favore sociorum suae Congregationis, qui eidem perpetuo votorum simplicium nexu devicti sunt, ut ad omnes etiam sacros et presbiteratus ordines, titulo mensae communis, servatis servandis, promoveri possint ad instar privilegii pro Regularibus juxta Decret.

  A010009570 

 “Clericis Congregationis Missionis, dummodo necessariis praediti sint requisitis, suorumque Superiorum litteris dimissorialibus extra tempora a canonibus instituta a quocumque catholico Episcopo gratiam et communionem Apostolicae Sedis habente ordines susci pere libere et licite, servatis servandis, possunt et valent”..

  A010009923 

 Peraltro la S. Sede non reputò in allora espediente concedere l'implorato indulto, ma bensì limitò la facoltà soltanto per dieci individui, de speciali gratia annuit pro extentione enunciatae facultatis favore dumtaxat decem, servatis in reliquis omnibus de iure servandis.

  A010010766 

 Sanctitas porro Sua, referente subscripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario, de speciali gratia ita precibus benigne annuere digitata est, ut, retento Officio et Missa die XXIV Mali sùb ritu Titularibus competenti, posteriori aliqua die, non tamen _tra mensem Iulii, in qua non occurrat aliquod ipsius ' Deiparae Festum, nec Duplex Primae aut Secundae Classis, Vigilia vel Octava privilegiata, in supradicta Ecclesia Missae omnes celebrari valeant propriae ut in Appendice Missalis Romani die XXIV Maji, haud tamen omissa Parochiali vel Conventuali Missa Officio dici respondente si et quatenus illius celebrandae onus adsit: servatis [1001] Rubricis, ac praesenti Decreto exhibito ante executionem suam in Cancellarla Curiae Ecclesiasticae Taurinensis.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 11.html
  A011003736 

 Ut clerici Nostrae Congregationis, dummodo necessariis praediti sint requisitis, suorum Superiorum literis dimissorialibus Sacros ordines extra tempora a sacris canonibus instituta a quocumque catholico Episcopo gratiam et communionem habente cum Apostolica Sede suscipere libere ac licite servatis servandis, possint et valeant..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 12.html
  A012006753 

 II. Habita ratione temporum et magnae, penuriae Sácerdotum, praecipue eorum, qui ad exteras Missiones mittendi essent, Clerici Salesiani, dummodo necessariis praediti sint requisitis, extra tempora a sacris Canonibus statuta Ordines tum minores tura maiores acripere possint, servatis servandis etiam quoad interstitia, cuius dispensatio semper ad Episcopum ordinantem spectabit.

  A012006979 

 Sanctissimus D. N. Plus Divina Providentia PP. IX, referente infrascriptio de Propaganda Fide Cardinali Praefecto, precibus annuente, Bosco Superioris Institut$ Oratorii S. Francisci Sales erecti pro Missionibus ad exteros, facultatem eidem benigne constituendi alterum Novitiatum praedicti Insti tuti in Republica Argentina, de consensu tamen Ordidarii Dioece sani loca, dummodo regularis inibi vigeat observantia, sufiiciens fa milia religiosa habeatur ut obtineri possit ea Novitiorum observantia, sen probatio quae necessaria est ad dignoscendam eorum vocationem, atque ea lege ut locos praefato Novitiatui adsignandus ab ea parte Conventos in quo degunt professi sit segregatus atque distinctus, que servatis de iure servandis..

  A012007335 

 Nos igitur tuis huiusmodi votis obsecundare, omnesque et singulos, quibus hae Litterae Nostrae favent, peculiari benevolentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, et interdicti, aliisque Eclesiasticis sententiis, censuris, et poenis quovis modo; vel quovis [676] de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, Apostolica Auctoritate Nostra, tenore praesentium, pérpetuum in modum concedimus, ut in omnibus et singulis piis Salesianae Congregationis Domibus, ubique rite existentibus, privatum Oratorium in decenti mansione ab omnibus domesticis usibus libera, ac pro di gnitate exornatá erigi, et in eo sacra supellectili ad id necessaria instructo, Sacrosarìtum Missae Sacrificium per Pcesbyteros eiusdem Congregationis Sodales, vel per alios rite probatos Sacerdotes cum Sodalibus Salesianis conviventes, in ecclesiastici praecepti satisfactionem tum religiosis Salesianis, tum aliis quavis ratione iisdem Domibus piis addictis, ibidemque degentibus valiturum, singulis diebus, vel per annum Sollemnioribus, dummodo nullum ex hac concessione detrimentum Christiano populo obveniat, quod ad implementum praecepti audiendi Missam diebus festis, et caetera serventur, quae ex sacris ritibus servanda praescribuntur, celebrari, et infra eiusdem Sacrifici actionem supradictis omnibus Sanctissima Eucharistia, servatis servandis, ministrari de licentia tamen Moderatoris cuiuscumque ex dictis Domibus libere liciteque possit.

  A012007343 

 Apostolica praeterea Auctoritate Nostra, harum Litterarum vi, perpetuum in modum concedimus, atque indulgemus, ut in singulis Salesianae Congregationis Ecclesiis et Oratoriis, dummodo pro dignitate exornata sint sacraque supellectili ad id necessaria instructa, servatis servandis, et sine ullo parochialium iurium detrimento, Augustissimum Eucharistiae Sacramentum asservari, illudque fidelium adorationi solemniter proponi, eoque benedici, servato rituum praescripto, fidelibus libere possit, et licite..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 13.html
  A013006508 

 VI. Insuper poterit Visitator in temporalibus, de intelligentia Visitatoris in Spiritualibus, officia pii instituti, prout magis in Domino expedire judicaverit, renovare ac moderari pro recto Communitatos regimine, Postulantes ad habitatum, et Noviotios ad professionem, servatis decretis S. Congregationis super statu Regularium, admittere, ac Novitios giustizi ac rationalibus de causis e Novitiatus domo dimittere; servatis quoad dimissionem professorum propriss Constitutionibus aliisque de jure servandis.

  A013006954 

 Utentes Auctoritate Nobis benigne commissa facultatem damus D.no Sacerdoti Joanni Bosco Aedes acquirendi juxta preces ab ipso datas S. Sedi, ac servatis iis omnibus quae subsecuto Rescripto S. C. Episcoporum et Regularium praescripta fuere..

  A013007776 

 Venendo poi alla questione di cui si tratta, Ella avrà osservato che in quel rescritto vi é una clausola: servatis servandis, et sine ullo jurium parochialium detrimento, ciò che é il perno della questione..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 14.html
  A014004724 

 2) Habita ratione temporum; et magnae penuriae sacerdotum, praecipue eorum qui ad exteras missiones mittendi essent, clerici salesiani dummodo necessariis praediti sint requisitis, extra tempora a sacris canonibus statuta, ordines tum minores tum maiores accipere possint, servatis servandis etiam quoad interstitia quorum dispensatio semper ad episcopum ordinantem spectabit..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 19.html
  A019000562 

 Servo di Dio Giovanni Bosco nelle suddette chiese, nei giorni da destinarsi dalla legittima Autorità, entro un anno, servatis servandis, dalla celebrazione della solennità nella Patriarcale Basilica Vaticana.

Copyright © 2010 Salesiani Don Bosco - INE